Användarvillkor

1. Omfattning

1.1 All användning av denna webbplats ["LEDVANCE:s webbplats") som tillhandahålls av LEDVANCE GmbH och/eller dess dotterbolag ("LEDVANCE") är underkastad dessa användarvillkor. Användarvillkoren kan bli föremål för tillägg och ändringar eller kan ersättas med andra villkor och bestämmelser, t.ex. när de gäller inköp av produkter och tjänster. Inloggning på denna webbplats eller, om inloggning inte krävs, tillträde till eller användning av den innebär att dessa användarvillkor godkänns i aktuell version.

1.2 Om användaren utnyttjar LEDVANCE:s webbplats som affärskund, t.ex. i samband med sin verksamhet, sitt företag eller sitt yrke eller för något offentligt organs eller bolags räkning, gäller inte § 312, stycke 1, mening 1, nr 1 - 3 i den tyska civilrätten.
 

2. Tjänster

2.1 Vissa sidor på LEDVANCE:s webbplats kan vara lösenordsskyddade. I syfte att upprätthålla säkerheten för affärstransaktioner, har endast registrerade användare tillträde till dess sidor LEDVANCE förbehåller sig rätten att vägra användare att registrera sig. LEDVANCE förbehåller sig i synnerhet rätten att kräva registrering av användare när det gäller sidor som tidigare var helt fria. LEDVANCE har rätt att när som helst och utan att behöva ange skäl vägra användaren rätt att gå in på sådant lösenordsskyddat område genom att blockera användaruppgifterna (enligt definition nedan), i synnerhet om sådan användare

lämnar felaktiga uppgifter till registreringen,

bryter mot dessa användarvillkor eller inte är tillräckligt noga med sina användaruppgifter,

bryter mot någon gällande lag i samband med tillträde till eller användning av LEDVANCE:s webbplats.

inte har använt LEDVANCE:s webbplats på länge.

2.2 Vid registreringen ska användaren lämna korrekta uppgifter och ska, om sådana uppgifter med tiden ändras, uppdatera dem (helst online) utan onödigt dröjsmål. Användaren ska se till att hans/hennes e-postadress som lämnas till LEDVANCE hela tiden är aktuell och är en adress där användaren kan kontaktas.

2.3 I samband med registreringen kommer användaren att få en accesskod som omfattar användar-ID samt lösenord ("användaruppgifter") Första gången användaren går in på webbplatsen ska det lösenord som LEDVANCE tillhandahållit ändras till ett som bara användaren känner till. Användaruppgifterna gör att användaren kan se ändringar i sina egna uppgifter eller att återta eller lämna medgivande till att uppgifterna bearbetas.

2.4 Användaren ska se till att användaruppgifterna inte är tillgängliga för tredje part och är ansvarig för samtliga transaktioner och annan verksamhet som försiggår med hans/hennes användaruppgifter. I slutet av varje besök på webbplatsen ska användaren logga ut från det lösenordsskyddade området. Om, och i den utsträckning användaren blir medveten om att tredje part missbrukar hans eller hennes användaruppgifter, ska han/hon utan onödigt dröjsmål skriftligen meddela detta till LEDVANCE, samt i förekommande fall omedelbart via e-post.

2.5 Efter att ha mottagit meddelande enligt punkt 3.4, kommer LEDVANCE att vägra tillträde till det lösenordsskyddade området med dessa användaruppgifter. Användaren kommer endast att få förnyat tillträde efter att ha ansökt om detta hos LEDVANCE eller efter ny registrering.

2.6 Användaren kan när som helst skriftligen begära att registreringen upphör, under förutsättning att detta inte bryter mot något avtal. I så fall kommer LEDVANCE att radera samtliga användaruppgifter och övriga personuppgifter med koppling till användaren så snart dessa uppgifter inte längre behövs.
 

3. Registrering och lösenord

3.1 Vissa sidor på LEDVANCE:s webbplats kan vara lösenordsskyddade. I syfte att upprätthålla säkerheten för affärstransaktioner, har endast registrerade användare tillträde till dess sidor LEDVANCE förbehåller sig rätten att vägra användare att registrera sig. LEDVANCE förbehåller sig i synnerhet rätten att kräva registrering av användare när det gäller sidor som tidigare var helt fria. LEDVANCE har rätt att när som helst och utan att behöva ange skäl vägra användaren rätt att gå in på sådant lösenordsskyddat område genom att blockera användaruppgifterna (enligt definition nedan), i synnerhet om sådan användare

  • - lämnar felaktiga uppgifter till registreringen,
  • - bryter mot dessa användarvillkor eller inte är tillräckligt noga med sina användaruppgifter,
  • - bryter mot någon gällande lag i samband med tillträde till eller användning av LEDVANCE:s webbplats.
  • - inte har använt LEDVANCE:s webbplats på länge.

3.2 Vid registreringen ska användaren lämna korrekta uppgifter och ska, om sådana uppgifter med tiden ändras, uppdatera dem (helst online) utan onödigt dröjsmål. Användaren ska se till att hans/hennes e-postadress som lämnas till LEDVANCE hela tiden är aktuell och är en adress där användaren kan kontaktas.

3.3 I samband med registreringen kommer användaren att få en accesskod som omfattar användar-ID samt lösenord ("användaruppgifter") Första gången användaren går in på webbplatsen ska det lösenord som LEDVANCE tillhandahållit ändras till ett som bara användaren känner till. Användaruppgifterna gör att användaren kan se ändringar i sina egna uppgifter eller att återta eller lämna medgivande till att uppgifterna bearbetas.

3.4 Användaren ska se till att användaruppgifterna inte är tillgängliga för tredje part och är ansvarig för samtliga transaktioner och annan verksamhet som försiggår med hans/hennes användaruppgifter. I slutet av varje besök på webbplatsen ska användaren logga ut från det lösenordsskyddade området. Om, och i den utsträckning användaren blir medveten om att tredje part missbrukar hans eller hennes användaruppgifter, ska han/hon utan onödigt dröjsmål skriftligen meddela detta till LEDVANCE, samt i förekommande fall omedelbart via e-post.

3.5 Efter att ha mottagit meddelande enligt punkt 3.4, kommer LEDVANCE att vägra tillträde till det lösenordsskyddade området med dessa användaruppgifter. Användaren kommer endast att få förnyat tillträde efter att ha ansökt om detta hos LEDVANCE eller efter ny registrering.

3.6 Användaren kan när som helst skriftligen begära att registreringen upphör, under förutsättning att detta inte bryter mot något avtal. I så fall kommer LEDVANCE att radera samtliga användaruppgifter och övriga personuppgifter med koppling till användaren så snart dessa uppgifter inte längre behövs.
 

4. Rätt att använda information, programvara och dokumentation

4.1 Användningen av all information, programvara och dokumentation som finns tillgänglig på LEDVANCE:s webbplats är underkastad dessa användarvillkor. Särskilt avtalade licensvillkor har företräde framför dessa användarvillkor.

4.2 LEDVANCE beviljar användaren en icke-exklusiv och icke-överlåtbar licens att använda den information, programvara och dokumentation som görs tillgänglig för användaren på LEDVANCE:s webbplats i överenskommen omfattning, eller, om sådan överenskommelse saknas, i den omfattning som LEDVANCE avser med att göra ovanstående tillgängligt, förutsatt att ingen av begränsningarna i punkt 5 kan tillämpas.

4.3 Programvara ska vara tillgänglig utan kostnad i form av objektkod. Ingen skyldighet att tillhandahålla källkod ska föreligga. Detta ska emellertid inte gälla för källkod till programvara byggd på öppen källkod (open source), vars licensvillkor har företräde framför dessa användarvillkor när sådan programvara övergår på annan och tillgång till källkoden krävs. I detta fall ska LEDVANCE tillhandahålla källkoden mot betalning av uppkomna kostnader.

4.4 Information, programvara och dokumentation får inte vid något tillfälle av användaren spridas till tredje part och får inte heller hyras ut eller göras tillgänglig på annat sätt. Såvida inte tvingande rätt medger, får användaren inte förändra programvara eller dokumentation och inte heller disassemblera, kopiera genom rekonstruktion, eller dekompilera programvaran eller skilja ut någon del av den. Användaren får vid behov göra en säkerhetskopia av programvaran för att säkerställa vidare användning i enlighet med dessa användarvillkor.

4.5 Denna information, programvara och dokumentation är skyddad av upphovsrättslagar och av internationella upphovsrättsfördrag samt övriga immaterialrättsliga lagar och konventioner. Användaren ska följa sådana lagar och får framför allt inte modifiera, dölja eller ta bort alfanumerisk kod, markeringar eller upphovsrättsmeddelanden, vare sig från sådan information eller från programvara och dokumentation eller från kopior av dessa.

4.6 § 69a och följande i den tyska upphovsrättslagen ska inte påverkas av detta.
 

5. Immateriell egendom

5.1 Det material som tillhandahålls på LEDVANCE:s webbplats, bl.a. allt innehåll, all information, alla bilder, illustrationer, all grafik, alla namn, varumärken och logotyper tillhör LEDVANCE GmbH eller dess licensgivare och är skyddad av upphovsrätts- och varumärkeslagstiftning samt övriga immaterialrättigheter. Detta material är endast avsett för personligt och icke-kommersiellt bruk. Trots de särskilda bestämmelserna i punkt 4 i dessa användarvillkor får innehållet på LEDVANCE:s webbplats enligt ovan inte ändras, kopieras, återger, säljas, hyras ut, användas, kompletteras eller utnyttjas på något annat sätt utan LEDVANCE GmbH:s skriftliga tillstånd.

5.2 Inget av ovannämnda ska tolkas som att det underförstått eller på annat sätt innebär tillstånd eller rättighet att utnyttja patent, varumärke eller annan immateriell rättighet som tillhör LEDVANCE GmbH och inte heller tillstånd eller rättighet att utnyttja upphovsrätt eller annan rättighet med koppling till ovannämnda material.

5.3 Ordet och varumärket LEDVANCE, övriga produktvarumärken, illustrationer och logotyper fastställer LEDVANCE-produkter och tillhör LEDVANCE GmbH. Slutligen har registrering inte ännu genomförts i alla aktuella länder.

5.4 Användning av dessa namn eller varumärken kräver uttryckligt tillstånd från LEDVANCE GmbH. Användning av namnet LEDVANCE i hänvisningssyfte är tillåtet, t.ex. för en länk till denna webbplats. LEDVANCE GmbH måste få meddelande om detta i förväg.
 

6. Användarens skyldigheter

6.1 Vid besök på eller användning av LEDVANCE:

  • - s webbplats får användaren inte skada andra personer, i synnerhet inte minderåriga eller inkräkta på deras personliga rättigheter, genom sitt användningssätt bryta mot den allmänna moralen, bryta mot några immateriella eller andra av företagets rättigheter,
  • - ladda upp innehåll som innehåller virus, s.k. trojaner, eller andra program som kan skada data,
  • - överföra, lagra eller ladda upp hyperlänkar eller innehåll som användaren inte har rätt till, i synnerhet om sådana hyperlänkar eller sådant innehåll bryter mot sekretessåtaganden eller är olagliga/olagligt,
  • - sprida annons- eller oönskade e-postmeddelanden (s.k. "spam") eller felaktiga varningar om virus, defekter eller liknande material.
  • - Dessutom får användaren inte uppmana någon till att delta i lotterier, snöbollssystem, kedjebrev, pyramidspel eller liknande verksamhet.

6.2 LEDVANCE kan när som helst vägra tillgång till LEDVANCE:s webbplats, i synnerhet om användaren bryter mot något åtagande enligt dessa användarvillkor.
 

7. Hyperlänkar

LEDVANCE:s webbplats kan innehålla hyperlänkar till tredjepartswebbplatser. LEDVANCE ska inte vara ansvarigt för innehållet på dessa webbplatser och gör inga utfästelser om eller rekommenderar sådana webbplatser eller deras innehåll som sina egna. LEDVANCE styr inte informationen på sådana webbplatser och tar inget ansvar för innehåll och information som tillhandahålls på dem Användning av dessa webbplatser sker helt och hållet på användarens egen risk.
 

8. Ansvar

8.1 Vi tar ansvar för alla skador i enlighet med lagens föreskrifter endast i händelse av (1) avsikt eller grov vårdslöshet, (2) hälsorelaterade eller fysiska skador respektive dödsfall, (3) leverans- eller kvalitetsgarantier, (4) uppsåtligt förtigande och (5) anspråk enligt produktansvarslagen. Om vi har befunnits skyldiga till att ha brutit mot något väsentligt åliggande eller om kunden har rätt att kräva ersättning för skada i stället för funktion, ska vårt ansvar begränsas till ersättning normalt förekommande förutsebara skador. Inga andra skadeanspråk (t.ex. följdskador) ska kunna hävdas mot oss. Väsentliga åligganden ska med avseende på dessa villkor innebära sådana åligganden som skyddar kundens huvudsakliga rättssituation som avtalet enligt sitt innehåll och syfte är tänkt att tillvarata. Dessutom ska de åligganden som gör att avtalet kan uppfyllas och som kunden regelbundet förlitar sig på anses vara väsentliga (t.ex. leverans av överenskomna produkter med överenskomna egenskaper respektive de egenskaper som framgår av specifikationerna, i rätt tid samt att sådana produkter ska vara avsedda för det överenskomna ändamålet respektive det syfte som framgår av produktbeskrivningen).

8.2 Informationen på LEDVANCE:s webbplats kan innehålla specifikationer eller allmänna beskrivningar med koppling till individuella produkters tekniska egenskaper och möjligheter som i vissa fall kanske inte är tillgängliga (t.ex. på grund av produktbyte). Den erforderliga funktionen hos produkten ska följaktligen ömsesidigt avtalas i respektive fall vid inköpstillfället.
 

9. Virus

Även om LEDVANCE gör allt för att LEDVANCE:s webbplats ska vara virusfri kan man inte lämna några som helst garantier för detta. Användaren ska för sin egen skull vidta erforderliga säkerhetsåtgärder och ska använda ett antivirusprogram innan någon information, programvara eller dokumentation laddas ned.
 

10. Exportkontroll

Export av viss information, programvara och dokumentation kan, t.ex. på grund av dess karaktär, avsedda användningsområde eller slutliga destination kräva tillstånd. Användaren ska noga följa de exportbestämmelser som gäller för information, programvara och dokumentation, i synnerhet inom EU som helhet, liksom för varje individuell EU-medlemsstat samt USA. LEDVANCE ska märka sådan information, programvara och dokumentation som kräver tillstånd i enlighet med de exportkontrollistor som gäller för Tyskland och EU samt USA:s handelskontrollista (Commerce Control List).
 

11. Personuppgiftsskydd

När det gäller insamling, användning och bearbetning av personuppgifter för användarna av LEDVANCE:s webbplats, följer LEDVANCE gällande personuppgiftsskyddslagar, samt de egna personuppgiftsprinciperna som återfinns på i nternet under Sekretess.
 

12. Tilläggsavtal, rättsskipningsområde, gällande lag

12.1 Alla tilläggsavtal måste vara skriftliga.

12.2 Rättsskipningsområde ska vara München om användaren är köpman enligt den tyska handelslagen (Handelsgesetzbuch).

12.3 De enskilda sidorna på LEDVANCE:s webbplats drivs och administreras av LEDVANCE och/eller dess dotterbolag. Sidorna överensstämmer med gällande lag i det land där det ansvariga företaget har sitt säte. LEDVANCE ansvarar inte för att ovanstående information, programvara och/eller dokumentation på LEDVANCE:s webbplats kan betraktas eller laddas ned på platser utanför sådant land. Om användarna går in på LEDVANCE:s webbplats på platser utanför sådant land är de själva uteslutande ansvariga för att följa alla gällande lokala lagar. Tillträde till information, programvara och/eller dokumentation på LEDVANCE:s webbplats är förbjudet från länder där sådant innehåll är olagligt. I dessa fall och om användaren vill upprätta ett affärsförhållande med LEDVANCE ska denne kontakta LEDVANCE:s företrädare i respektive land.

12.4 Dessa användarvillkor ska gälla enligt tysk lag. Rättsskipningsområde ska vara München. Tillämpningen av den tyska enhetslagen om utformning av avtal beträffande internationell försäljning av den 17 juli 1973 och FN:s konvention om internationella säljavtal (CISG) av den 11 april 1980 är undantagen.