Integritetspolicy

LEDVANCEs åtagande att skydda personuppgifter


Det är viktigt för LEDVANCE att värna säkerheten och sekretessen när det gäller dina personuppgifter. Därför bedriver vi vår verksamhet i enlighet med gällande lagar om dataskydd. Integritetspolicyn (”policy”) som beskrivs nedan innehåller den information som behövs för att hjälpa dig att förstå vilka uppgifter LEDVANCE samlar in när du besöker vår webbplats www.myledvance.com, hur LEDVANCE använder dessa uppgifter och vilka vi delar dem med.

 

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig enligt art. 4(7) GDPR är

LEDVANCE GmbH,
Parkring 29-33,
85748 Garching, Tyskland
Telefon: +49 89 780673-100
E-post: contact@ledvance.com

Kallas hädanefter ”LEDVANCE”, ”vi”, ”vår”, ”oss”.
 

Personuppgiftsombud

Den personuppgiftsansvariges dataskyddsombud är följande:

Matthias Lindner
bDSB LEDVANCE
c/o intersoft consulting services AG
Beim Strohhause 17
20097 Hamburg
Tyskland
Phone: +49 40 790235 – 0
Fax: +49 40 790235 – 170
E-Mail: privacy@ledvance.com
 

Insamling och behandling av personuppgifter

Vi samlar in personuppgifter när du besöker webbplatsen, vilket omfattar:

- Besöka vår webbplats
När du besöker vår webbplats samlar vi in och lagrar den anonymiserade IP-adressen (de sista tre siffrorna döljs) som har tilldelats din dator för att kunna tillhandahålla det innehåll du begär tillgång till på webbplatsen (t.ex. texter, bilder och produktinformation). Den rättsliga grunden är art. 6(1)(b) GDPR (avtalsförpliktelse) för registrerade besökare och art. 6(1)(f) GDPR (berättigat intresse) för alla andra besökare. Vi samlar dessutom in den informationen för att upptäcka missbruk och som försvar mot missbruk. Detta motiveras av vårt berättigade intresse enligt art. 6(1)(f) GDPR och utförs för att säkerställa att vår webbplats fungerar korrekt. Dessutom samlar vi in och behandlar information om vilken typ av webbläsare du använder samt datum och tidpunkt då du öppnat och använt vår webbplats i enlighet med art. 6(1)(f) GDPR. Detta sker i syfte att optimera vår webbplats och våra tjänster, vilket även är vårt berättigade intresse i den mening som avses i art. 6(1)(f) GDPR. Denna information lagras i loggfiler och är inte kopplad till personuppgifter som samlats in någon annanstans på webbplatsen. I den utsträckning vår behandling av dina personuppgifter baseras på vårt berättigade intresse, och om du behöver ytterligare information om avvägningstestet enligt art. 6(1)(f) GDPR, ber vi dig att kontakta oss genom att använda de kontaktuppgifter som anges i denna policy.

- Registrering
Registrering kan krävas när du använder våra tjänster. Personuppgifter som du tillhandahåller inom ramen för registreringsprocessen behandlas av oss i verifieringssyfte på grundval av art. 6(1)(b) GDPR. I den mån du är bunden genom avtal att tillhandahålla dina personuppgifter eftersom vi annars inte kan tillhandahålla våra respektive tjänster till dig. Följande uppgifter behandlas:

 • - E-postadress
 • - Förnamn
 • - Efternamn
 • - Titel
 • - Land
 • - Språk
 • - Medarbetarens namn
 • - Medarbetarens filial

- Kontaktformulär
På vår webbplats kan du använda vårt kontaktformulär för att skicka förfrågningar till oss. Därigenom uppmanas du att tillhandahålla personuppgifter som lagras och behandlas av oss för att behandla din förfrågan på grundval av art. 6(1)(b) GDPR. I den mån du är bunden genom avtal att tillhandahålla dina personuppgifter eftersom vi annars inte kan behandla din förfrågan på rätt sätt. Följande uppgifter behandlas:

 • - Arbetsgivarens gatuadress och husnummer
 • - Arbetsgivarens postnummer
 • - Arbetsgivarens ort
 • - Arbetsgivarens region
 • - Arbetsgivarens fullständiga namn
 • - Arbetsgivarens momsregistreringsnummer
 • - Kundnummer hos LEDVANCE
 • - Din position hos din arbetsgivare
 • - Arbetsgivarens webbplats
 • - E-post
 • - Dina kommentarer
 • - Bilagor

- Nyhetsbrev och marknadsföring
På vår webbplats har du även möjlighet att registrera dig för att få nyhetsbrev eller annan marknadsföringskommunikation via e-post. Vi ber om ditt samtycke innan vi kontaktar dig i enlighet med detta. Hanteringen av dina personuppgifter sker på grundval av art. 6(1)(a) GDPR. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med framtida verkan, t.ex. genom att följa respektive instruktioner för att välja bort (dessa finns i varje e-postmeddelande) eller genom att återkalla ditt samtycke direkt i respektive avsnitt efter att du har loggat in på vår B2B-portal. Det påverka inte hur dina personuppgifter behandlas fram till återkallelsen. Du är enligt lag inte skyldig att tillhandahålla relevant information för det ovannämnda ändamålet. Utan denna information kan vi dock inte skicka relevanta nyhetsbrev och marknadsföringsmeddelanden.
 

Tredje parts åtkomst till dina personuppgifter

Vi delar dina personuppgifter med tjänsteleverantörer som vi använder för att tillhandahålla produkttjänsterna. Respektive tjänsteleverantör använder uppgifterna endast för att tillhandahålla tjänsterna och i enlighet med avtalsenliga överenskommelser gällande sekretess och syftesbegränsning för de uppgifter som behandlas. Oavsett var dessa tjänsteleverantörer eller andra tredje parter befinner sig kräver vi att även de följer GDPR och tillämpliga dataskyddslagar.

We will share your personal data with service providers that we use to provide the product services. The respective service provider will use the data only for providing the services and in accordance with contractual agreements regarding the confidentiality and purpose limitation of the data processed. Regardless of where these service providers or other third parties are located; we require that they also comply with the GDPR and the applicable data protection laws.

Vi använder följande kategorier av tjänsteleverantörer eller andra tredje parter:

 • - Sociala medier
 • - Leverantör av inbäddade program eller tjänster

Överföringen av uppgifter till våra tjänsteleverantörer eller tredje parter som nämns ovan sker på grundval av art. 6(1)(f) GDPR och vårt berättigade intresse för de ekonomiska och tekniska fördelar som är förknippade med användningen av specialiserade tjänsteleverantörer. Om du behöver ytterligare information om avvägningstestet enligt art. 6(1)(f) GDPR ber vi dig att kontakta oss genom att använda de kontaktuppgifter som anges i denna policy.

Dina personuppgifter förs över till brottsbekämpande myndigheter samt till förorättade tredje parter om detta är nödvändigt för att utvärdera olaglig användning av våra tjänster eller för juridiska åtal. Detta sker dock endast om det finns specifika indikationer på olagligt eller kränkande beteende. Dina personuppgifter kan även föras över till tredje part om detta tjänar till att upprätthålla användningsvillkoren eller andra avtal. Vi är också skyldiga enligt lag att tillhandahålla information till vissa offentliga organ på begäran. Detta gäller åklagarmyndigheter, myndigheter som väcker åtal i fråga om administrativa förseelser som kan leda till böter samt skattemyndigheterna.

Överföring av dina personuppgifter sker på grundval av art. 6(1)(c) GDPR för att uppfylla juridiska skyldigheter som gäller oss och för vårt berättigade intresse för att bekämpa missbruk, åtal för brott och administrativa förseelser samt för att skydda, göra gällande och verkställa anspråk på grundval av art. 6(1)(f) GDPR. Om du behöver ytterligare information om avvägningstestet enligt art. 6(1)(f) GDPR ber vi dig att kontakta oss genom att använda de kontaktuppgifter som anges i denna policy.
 

Användning av Google Tag Manager 


1. Omfattning av behandlingen av personuppgifter 
Denna webbplats använder Google Tag Manager från Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland ("Google") för att samla in information om användarnas beteende och hantera taggar. 

2. Hur taggningen fungerar
För att använda Google Tag Manager använder vi så kallad "server-side tagging". Med hjälp av en tagg samlas din IP-adress in och skickas till vår egen server med värdplacering inom EU , där Google Tag Manager är implementerad och tar emot IP-adressen. Här, fortfarande på vår egen server, anonymiseras IP-adressen och skickas först därefter till andra tjänster som är anslutna till Tag Manager. Detta innebär att vi endast behandlar dina personuppgifter på vår egen server och att en anslutning till Googles servrar är tekniskt utesluten. 
 
3. Syftet med databehandlingen 
Syftet med behandlingen ligger i den insamlade och tydliga administrationen samt en effektiv integrering av tredje parters tjänster genom taggar. Taggar är små kodelement på en nätnärvaro som bland annat används för att mäta antalet besökare och deras beteende, fånga upp effekten av nätreklam och sociala kanaler, använda remarketing och målinriktning samt testa och optimera nätnärvaro. När en användare besöker nätverksamheten skickas den aktuella taggkonfigurationen till användarens webbläsare. Den innehåller uttalanden om vilka taggar som ska utlösas.

4. Rättslig grund för behandlingen av personuppgifter 
Den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter är Art. 6 (1) (1) (f) GDPR. Webbplatsoperatören har ett berättigat intresse av att webbplatsen tillhandahålls tekniskt felfritt och därmed en tydlig administration samt en effektiv integrering av tredje parts tjänster genom taggar.
 
5. Lagringens varaktighet 
De uppgifter som samlas in i samband med användningen av Google Tag Manager kommer att lagras i 14 dagar och därefter raderas.  Efter den ovannämnda lagringsperioden används uppgifterna endast för analysändamål i aggregerad och anonymiserad form, dvs. utan möjlighet att identifiera enskilda personer.
 
6. Ytterligare åtgärder
Vi har ingått ett så kallat databehandlingsavtal med Google för vår användning av Google Analytics 4, enligt vilket Google är skyldigt att skydda uppgifterna om våra webbplatsanvändare och att inte vidarebefordra dem till tredje part.

För att säkerställa en högre nivå av dataskydd har vi kommit överens med leverantören om standardiserade dataskyddsklausuler i enlighet med art. 46 par. 2 lit. c GDPR. Dessa ålägger mottagaren av uppgifterna i USA att behandla uppgifterna i enlighet med skyddsnivån i Europa. I de fall då detta inte kan säkerställas även genom denna avtalsutvidgning strävar vi efter att få ytterligare bestämmelser och åtaganden från mottagaren i USA.  

7. Invändning och avlägsnande 
Insamlingen av uppgifter för tillhandahållandet av webbplatsen samt lagringen är nödvändig för webbplatsens drift. Användaren kan därför inte invända mot de ovannämnda processerna.
 

Användning av Google Analytics 4

1. Omfattning av behandlingen av personuppgifter 
Denna webbplats använder Google Analytics 4, en tjänst som tillhandahålls av Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland ("Google"), som kan användas för att analysera användningen av webbplatser.

2. Hur spårningen fungerar
För att använda Google Analytics 4 använder vi så kallad "server-side tracking". Om du ger ditt samtycke i enlighet med art. 6 (1) lit. a GDPR via cookie-bannern, tilldelar vi dig ett unikt spårnings-ID. Vi lagrar detta ID tillsammans med andra uppgifter som överförs till oss när du besöker webbplatsen på en av våra egna servrar med värdplacering inom EU. Följande uppgifter överförs härmed: 
- IP-adress
- ID för hänvisare 
- tidsstämplar
- Typ av webbläsare.
- användaragent 
- I förekommande fall mobilidentifierare som IDFA, UDID, Android-ID eller Google Advertising ID, Windows Advertising ID eller andra Windows-ID:n, IMEI eller IMSI, MSISDN.
För att se till att Google Analytics inte får några personuppgifter är det spårnings-ID som vi skapar avskilt från alla personuppgifter och enhetsuppgifter som anges ovan, så att ID:et är ett anonymiserat register. När detta har säkerställts kommer vi endast att överföra ditt anonymiserade ID till Google Analytics 4. Detta kan också leda till att informationen överförs till servrarna hos företaget Google LLC, som är baserat i USA, och att informationen behandlas vidare där.
Google Analytics 4 gör det också möjligt att skapa statistik med uppgifter om ålder, kön och intressen hos webbplatsens användare på grundval av en utvärdering av intressebaserad reklam och med inblandning av information från tredje part via en särskild funktion, de så kallade "demografiska egenskaperna". Detta gör det möjligt att fastställa och skilja mellan grupper av webbplatsanvändare för riktade marknadsföringsåtgärder. Uppgifter som samlas in via "demografiska egenskaper" kan dock inte hänföras till en specifik person och därmed inte till dig personligen. Dessa uppgifter som samlas in via funktionen "demografiska egenskaper" sparas i två månader och raderas sedan.
Som en förlängning av Google Analytics 4 används även funktionen "UserIDs" för denna webbplats. Genom att tilldela individuella användaridentiteter kan vi låta Google skapa rapporter över olika enheter (så kallad "cross-device tracking"). Detta innebär att ditt användningsbeteende också kan analyseras på olika enheter om du har gett ditt motsvarande samtycke till användningen av Google Analytics 4 i enlighet med art. 6 (1) lit. a GDPR, om du har skapat ett personligt konto genom att registrera dig på denna webbplats och är inloggad på ditt personliga konto på olika slutenheter med dina relevanta inloggningsuppgifter. De uppgifter som samlas in på detta sätt visar bland annat vilken slutenhet som användes för att klicka på en annons för första gången och vilken slutenhet som användes för konvertering. 

3. Syftet med databehandlingen 
Syftet med behandlingen är att utvärdera användningen av webbplatsen, sammanställa rapporter (rapporter) om webbplatsens aktiviteter eller användningsbeteende och att förse oss med ytterligare tjänster i samband med webbplats- och internetanvändning. 

4. Rättslig grund för behandlingen av personuppgifter 
Den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter är användarens givna samtycke i enlighet med art. 6.1 a GDPR. 

5. Lagringens varaktighet 
De uppgifter som samlas in i samband med användningen av Google Analytics 4 kommer att lagras i 14 månader och därefter raderas.  Efter den ovannämnda lagringsperioden används uppgifterna endast för analysändamål i aggregerad och anonymiserad form, dvs. utan möjlighet att identifiera enskilda personer.

6. Ytterligare åtgärder
Vi har ingått ett så kallat databehandlingsavtal med Google för vår användning av Google Analytics 4, enligt vilket Google är skyldigt att skydda uppgifterna om våra webbplatsanvändare och att inte vidarebefordra dem till tredje part.
För att säkerställa en högre nivå av dataskydd har vi kommit överens med leverantören om standardiserade dataskyddsklausuler i enlighet med art. 46 par. 2 lit. c GDPR. Dessa ålägger mottagaren av uppgifterna i USA att behandla uppgifterna i enlighet med skyddsnivån i Europa. I de fall då detta inte kan säkerställas även genom denna avtalsutvidgning strävar vi efter att få ytterligare bestämmelser och åtaganden från mottagaren i USA.  

7. Möjlighet att återkalla samtycke och avlägsnande 
Du har rätt att när som helst återkalla din samtyckesförklaring enligt dataskyddslagen. Återkallandet av samtycket påverkar inte lagligheten av den behandling som utförts på grundval av samtycket fram till återkallandet. 
 

Användning av analysdata för aggregerade utvärderingar och kundinsikter

För att få bästa möjliga insikter från de verktyg som används på den här webbplatsen överför vi data som samlas in via olika verktyg till vårt CRM-system (Customer Resource Management) och till våra specifika tjänsteleverantörer, med vilka vi kan sammanställa data från analys- och spårningstjänster. Dessa leverantörer fungerar som våra databehandlare och vi har ingått databehandlingsavtal i enlighet med detta.

I vårt CRM-system behandlar vi information som samlats in från våra analys- och spårningsverktyg om ditt webbplatsbeteende (t.ex. när du besökte, från vilken plats du besökte eller hur många gånger du besökte vår webbplats). Beroende på vilka tillstånd du gav oss via cookie-bannern för användning av specifika analys- och spårningsverktyg kommer motsvarande analys- och spårningsdata att kombineras med data från CRM-systemet.

Analysdata från vår webbplats samt data från vårt CRM-system kommer att användas i aggregerad form, vilket innebär att alla personliga referenser kommer att ha tagits bort. Vi analyserar de aggregerade datainsikterna för att förbättra vår marknadsföringsstrategi och skräddarsy våra tjänster för vår kundkrets.
 

Cookies

Om du vill veta mer om hur vi använder cookies kan du besöka sidan med vår cookiepolicy:
www.ledvance.com/cookie-policy
 

Lagring av uppgifter

Vi raderar eller anonymiserar dina personuppgifter så snart de inte längre behövs för de syften i vilka vi samlade in dem, i enlighet med denna policy. Detta gäller såvida inte ytterligare behandling eller lagring av dina personuppgifter krävs för att uppfylla en juridisk skyldighet. Om du behöver mer information om våra perioder för lagring och borttagning av uppgifter kan du kontakta oss på de kontaktuppgifter som anges i denna policy.]
 

Ytterligare användning av personuppgifter

Om dina personuppgifter behandlas för andra ändamål än de som beskrivs i denna policy eller i andra syften än de som dina personuppgifter ursprungligen samlades in i informerar vi dig om detta andra syfte och allt annat som är relevant för denna policy.
 

Information om dina rättigheter

Du har följande rättigheter:

 • Rätt till tillgång (art. 15 GDPR): Du har rätt att begära bekräftelse på om dina personuppgifter behandlas och, om så är fallet, att begära tillgång till personuppgifter och information, t.ex. syftet med behandlingen eller vilka kategorier av personuppgifter som berörs.
 • Rätt till rättelse (art. 16 GDPR): Du har rätt att begära att felaktiga personuppgifter rättas.
 • Rätt till radering (art. 17 GDPR): Du har rätt att begära att dina personuppgifter raderas utan onödigt dröjsmål under vissa omständigheter, t.ex. om dina personuppgifter inte krävs för de syften i vilka de samlades in eller om du återkallar ditt samtycke där behandling sker på grundval av art. 6(1)(a) GDPR och där det inte finns någon annan rättslig grund för behandling.
 • Rätt till begränsning av behandling (art. 18 GDPR): Du har rätt att begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter under vissa omständigheter, t.ex. om du anser att de personuppgifter som vi behandlar om dig är felaktiga eller olagliga.
 • Rätt att göra invändningar (art. 21 GDPR): Du har rätt att motsätta dig behandlingen av dina personuppgifter under vissa omständigheter, i synnerhet om vi behandlar dina personuppgifter på den rättsliga grunden av berättigat intresse (art. 6(1)(f) GDPR) eller om vi använder dina personuppgifter i marknadsföringssyfte.
 • Rätt till dataportabilitet (art. 20 GDPR): Under vissa omständigheter har du rätt att få ut de personuppgifter du har tillhandahållit i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Du har även rätt att överföra informationen till en annan personuppgiftsansvarig utan hinder eller be oss att göra detta.

Du kan utöva rättigheterna ovan genom att kontakta oss med de kontaktuppgifter som anges i denna policy.
 

Rätt att lämna in ett klagomål till dataskyddsmyndigheten

Du har rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet, i synnerhet i den EU-medlemsstat där du bor, arbetar eller där den påstådda överträdelsen har skett om du anser att vår behandling av dina uppgifter bryter mot GDPR. Kontakta oss genom att använda de kontaktuppgifter som anges i denna policy så ger vi dig detaljerad information om kontaktuppgifterna till respektive tillsynsmyndighet.
 

Automatiserat individuellt beslutsfattande, däribland profilering

Vi använder inte dina personuppgifter för automatiserat beslutsfattande, däribland profilering.
 

Ändringar i denna policy

De produkter som LEDVANCE tillhandahåller utvecklas ständigt i fråga om form och beskaffenhet. Av den anledningen förbehåller vi oss rätten att ändra eller göra tillägg i denna i policy och publicerar eventuella väsentliga revideringar på vår webbplats.

Den nya policyn träder i kraft vid publicering.

Vi rekommenderar att du regelbundet går tillbaka och läser igenom den senaste versionen av denna policy.
 

Kontakta oss

Om du har frågor om denna policy eller om vår integritetspraxis i allmänhet kan du kontakta oss när som helst genom att skicka e-post till privacy@ledvance.com eller skriva till oss per post på:

LEDVANCE GmbH,
Personuppgiftsombud
Parkring 29-33,
85748 Garching, Tyskland